Gweld pob eitem o'r newyddion...

Darlith Goffa Tucker 2012

20.03.2012

Pnawn Gwener 16 Mawrth 2012 daeth y cerddor bydenwog Karl Jenkins i Ddarlithfa Tucker ar gampws Llambed i gael ei holi am ei fywyd a’i waith.

Dr Brian Clarke, Dr Medwin Hughes (Is-Ganghellor), Dr Karl Jenkins, Dr Brinley Jones (Llywydd), Dr Rhiannon Ifans (Cymrawd Tucker a threfnydd y noson).

Dr Brian Clarke, Dr Medwin Hughes (Is-Ganghellor), Dr Karl Jenkins, Dr Brinley Jones (Llywydd), Dr Rhiannon Ifans (Cymrawd Tucker a threfnydd y noson). Ffotograffydd: Einion Dafydd.

Llywiwyd y cyfarfod a’r holi gan Dr Brian Clarke, a defnyddiodd nifer o glipiau sain a ffilm i ddarlunio’r hyn a gyflawnwyd gan y cyfansoddwr.

Brodor o Benclawdd yw Karl Jenkins. Soniodd am ei gefndir teuluol, am ei dad-cu oedd yn forwr o Sweden, a’i fam-gu oedd yn un o wragedd cocos Penclawdd – un o griw o naw casglwr cocos a foddodd wrth eu gwaith ar ôl cael eu dal gan y llanw. Soniodd Karl Jenkins am y dylanwadau cerddorol a fu arno: ei dad, y capel, Ysgol Ramadeg Tre-gŵyr, a’r cyfarwyddyd cyfansoddi a dderbyniodd ym Mhrifysgol
Caerdydd gan gerddorion dawnus fel Alun Hoddinott.

Treuliodd Karl Jenkins y rhan fwyaf o’i yrfa yn Llundain, yn ennill ei fywoliaeth ar y dechrau drwy gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer hysbysebion. Pwysleisiodd ddylanwad jazz ar ei ddatblygiad cerddorol. Pan oedd yn hanner cant oed daeth enwogrwydd iddo yn sgil cyfansoddi’r darn ‘Adiemus’. O hynny ymlaen aeth o nerth i nerth gan seilio ei gyfansoddiadau ar y ffurfiau cerddorol Cristnogol traddodiadol: y Requiem, y Gloria, y Kyrie a’r Stabat Mater, ond gan ehangu eu cwmpas i gynnwys elfennau o grefyddau eraill ac o gerddoriaeth ethnig.Gweld pob eitem o'r newyddion...