Cysylltu â ni

Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg
Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant
Campws Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED
Y Deyrnas Unedig.

Martin Bates ar dig yn Casnewydd Penny Dransart yn Eglwys Nevern 

Ymchwil

Mae pob aelod o’r staff yn weithgar mewn ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu maes.

Maent yn cyhoeddi yn eang ar ffurfiau amrywiol, o fonograffau a chasgliadau a olygir, i gylchgronau a adolygir gan gydweithwyr ac adroddiadau ar safleoedd. Cafodd yr Ysgol gryn lwyddiant yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf pan ystyriwyd bod dros 50% o’i chynnyrch ymchwil o ansawdd rhyngwladol a chenedlaethol. Mae hyn o fudd wrth gynnal diwylliant ymchwil bywiog, sy’n sail i seminarau a chynadleddau rhyngddisgyblaethol gyda chydweithwyr o Ysgolion a Sefydliadau eraill.

Cefnogir meysydd hanes ac archaeoleg yr Oesoedd Canol trwy gyfrwng ymchwil nifer o’r staff academaidd ac ôl-raddedigion ac fe’u gweithredir o dan fframweithiau tri phrosiect ymchwil canoloesol pwysig yr Ysgol, sef Cymru’r Mynachlogydd, Ystrad Fflur a Llong Ganoloesol Casnewydd.

Cynhelir rhagoriaeth ym maes archaeoleg tirwedd ac amgylchedd gan Labordai Paleoamgylcheddol a Labordy GISyr Ysgol. Yn ddiweddar cafodd prosiect Tirwedd Ystrad Fflur gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd er mwyn mapio ystadau bonheddig mawr y Canolbarth ac o ganlyniad i hyn roedd modd gwella’n sylweddol y prosiect GIS. Trwy addysgu, ymchwil a gwasanaethau contract ar y cyd â nifer o gyrff proffesiynol, llwyddwyd i greu partneriaethau ffurfiol â Cadw , Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a Chomisiwn Henebion Cymru.

Trosolwg byr o’r Ymchwil

Croeso ar ran yr Ysgol i Anne Muller yn y rôl o Gymrawd Gwadd Ymddiriedolaeth Leverhulme. Bydd yn ymwneud â’r ddau brosiect ymchwil ar Gymru’r Mynachlogydd ac Ystrad Fflur. Bydd Anne yn astudio cyffiniau mynachlogydd yng Nghymru ac mewn gweithdy rhwng Cymru ac Iwerddon yn ddiweddar trafodwyd y posibilrwydd o gydweithredu ar draws Môr Iwerddon.

Prosiect newydd o dan gyfarwyddyd Dr Jemma Bezant yw Archaeoleg y Mabinogi ac ariannwyd cynllun peilot gan PCYDDS, Sefydliad Nuffield a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd. Trwy gyfrwng cloddio a gwaith arolwg bwriedir olrhain aneddiadau a thiriogaeth yng Nghymru cyn y 12fed ganrif gan ganolbwyntio’n arbennig ar y lleoliadau hynny a enwir ym mytholeg a chwedloniaeth Cymru.

Ariennir prosiect presennol Nigel Nayling, sef ShipShape, gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC). Y bwriad yw ymchwilio i fodel rhithwir ar ffurf 3D o Long Ganoloesol Casnewydd.

Mae Diwylliant Materol yn parhau i fod yn bwnc astudio i nifer o archeolegwyr ac anthropolegwyr a denwyd pobl o bob cwr o’r DU i weithdy a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Dr Louise Steel.

Rhwydwaith traweffaith ynni adnewyddadwy ar y môr (OREIN). Ariennir y rhwydwaith hwn gan Lywodraeth Cymru o dan y Cynllun Arbenigedd Academaidd i Fusnesau. Astudia effeithiau datblygu ynni adnewyddadwy ar y môr ar dreftadaeth ddiwylliannol, a hynny o dan arweiniad PCYDDS ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Coleg Sir Benfro.