Map y Campws

Agorwch Map y Campws (1.5mb | pdf)

Mae angen darllenydd Adobe Acrobat

 

Campws Llambed

Campws Llanbedr Pont Steffan

Mae Llambed yn dref farchnad fywiog, hanesyddol sydd wedi’i lleoli ar odre Mynyddoedd y Cambrian yn sir Ceredigion.


Map yn Fwy

Lleolir ein campws yng nghanol y dref, ac felly mae’r holl siopau a chyfleusterau o fewn pellter cerdded rhwydd. Mae Llambed yn cynnig amrywiaeth o siopau anarferol, annibynnol, ynghyd â chaffis a thafarnau sy’n croesawu myfyrwyr ac sy’n darparu popeth sydd ei angen arnoch o ddydd i ddydd.

Mae’r dref yn ganolfan bwyd organig ac mae dewis helaeth o ffrwythau, llysiau, cawsiau, bara a bwydydd eraill organig ar werth neu ar gael mewn bwytai lleol.

Am y Campws

Campws Llambed

Sefydlwyd Coleg Dewi Sant yn 1822 sy’n golygu mai hwn yw’r sefydliad hynaf i ddyfarnu graddau yng Nghymru a Lloegr, ar wahân i Rydychen a Chaergrawnt. Erbyn heddiw mae’n cyfuno’r traddodiad academaidd hir a nodedig hyn yn y Dyniaethau â dull creadigol ac arloesol o ddysgu ac addysgu. 

Dros y blynyddoedd datblygodd yr ystod o bynciau ac o dan enw Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, magodd enw da am ei darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig mewn Saesneg, Archaeoleg, Tsieinëeg, y Clasuron, Hanes, Diwinyddiaeth, yn ogystal â meysydd newydd fel Athroniaeth, Anthropoleg, Gwareiddiadau Hynafol, ac Ysgrifennu Creadigol. Erbyn hyn, yn enw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae’r gymuned academaidd yn parhau i ffynnu ac mae’r portffolio a gynigir yn denu carfan ryngwladol o fyfyrwyr bob blwyddyn.

Lleolir y campws ynghanol tref Llanbedr Pont Steffan lle sy’n adnabyddus am ei Gymreictod a’r nifer o Gymry Cymraeg sy’n byw ac yn gweithio yno. Saif adeilad gwreiddiol Coleg Dewi Sant yn dalsyth gyda bryniau gwyrdd toreithiog cefn gwlad Cymru yn y cefndir, ac mae nant yn byrlymu’i ffordd o gwmpas ffiniau’r campws. Dynodwyd y campws yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd y cyfoeth o gynefinoedd bywyd gwyllt sydd ynddo, gan gynnwys rhai ar gyfer llygod y dŵr a dyfrgwn.

Mae gan y campws un o’r casgliadau gorau o lawysgrifau addurnedig canoloesol a rhifynnau cyntaf o argraffiadau'r cyfnod modern cynnar - Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen - yn ogystal ag Adeilad Caergaint sy’n ganolfan i’r holl wasanaethau a gynigir i’n myfyrwyr.

Mae Neuadd y Celfyddydau a Theatr Cliff Tucker yn adeiladau modern a phwrpasol a ddefnyddir ar gyfer darlithiau ynghyd â digwyddiadau celfyddydol a chymunedol. Gwnaethpwyd gwelliannau i gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol yn cynnwys y Neuadd Chwaraeon a bellach gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cytundeb gyda Chyngor Sir Ceredigion sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio cyfleusterau’r dre sy’n cynnwys pwll nofio a chaeau chwarae. Yn ogystal, adnewyddwyd llety preswyl y myfyrwyr ar draws y campws.