Bwletin Myfyrwyr

Datblygiadau Campws

Dros y misoedd nesaf cynhelir gwaith adeiladu ar y ddau gampws. Gan gynnwys:

Uwchraddiwyd nifer o'r Llety Preswyl yng Nghaerfyrddin yn ystod yr haf a bydd y rhaglen hon yn parhau dros y misoedd nesaf i newid yr holl ffenestri yn Neuaddau Non a Myrddin yn ogystal ag ailaddurno gweddill y Tŵr. Bydd ceginau ac ystafelloedd ymolchi hefyd yn cael eu huwchraddio yn ystod y flwyddyn.

ystadau

Ar hyn o bryd mae’r costau ar gyfer yr Adeilad Dysgu ac Addysgu yng Nghaerfyrddin yn cael eu cwblhau ac, yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio llawn, bydd y gwaith yn dechrau ym mis Hydref 2011 gyda'r bwriad o’i gwblhau o fewn blwyddyn o gychwyn ar y gwaith.

Derbyniwyd caniatâd cynllunio llawn ar gyfer Adeilad Caergaint yn Llambed a fydd yn dod yn gartref newydd ar gyfer amrywiaeth  o wasanaethau myfyrwyr ac yn siop un stop ar gyfer llety, gwasanaethau cymorth dysgu a chyngor iechyd meddwl, gyrfaoedd, lleoliadau gwaith, cwnsela, cyllid myfyrwyr, ysgoloriaethau a’r gofrestrfa. Bydd y gwaith yn dechrau ar y prosiect hwn o 28 Medi gyda’r bwriad o fod yn barod i chi ei ddefnyddio yn Nhymor y Pasg 2012.

Bydd  y gwaith yn cychwyn ar adnewyddu Neuadd y Celfyddydau a'r Cyntedd a’r Neuadd Chwaraeon yn Llambed ym mis Hydref gyda'r prosiectau i'w cwblhau erbyn mis Ionawr 2012.

Mae'r Brifysgol wrthi'n cwblhau’r cytundeb gyda Chyngor Sir Ceredigion i'ch galluogi i ddefnyddio Cae Pob Tywydd Llambed ar sail amserlen a gytunwyd.