Trwydded CLA ar gyfer Llungopïo a Sganio

Mae’r drwydded hon yn caniatáu i Brifysgol wneud copïau digidol o ddarnau o lyfrau a chylchgronau, a'u cyflenwi i fyfyrwyr a gofrestrir ar gwrs astudio trwy rwydwaith diogel e.e. Blackboard / Moodle. Dim ond o gyhoeddiadau'r DU mae'r drwydded yn caniatáu sganio, a rhaid bod y deunydd ar gael yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu.

Cyn cyflwyno’ch cais, a wnewch chi roi mynediad i’r gweinyddydd digido, Ellen Harris, i’r modwl / ylau gofynnol ar Moodle er mwyn sicrhau bod modd lanlwytho'ch adnodd a ddigidwyd.  

Holi ac Ateb

Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei weinyddu o'r Ganolfan Adnoddau Dysgu. Os bydd unrhyw ymholiadau gennych chi neu os hoffech chi fwy o wybodaeth am Drwydded Arbrofol y CLA ar gyfer Llungopïo a Sganio, cysylltwch â'r Ganolfan Adnoddau Dysgu.

Hysbysiad Hawlfraint

Dyma atgoffa staff a myfyrwyr y Brifysgol hon fod hawlfraint yn gymwys ar y darn hwn ac ar y gwaith y mae'n dod ohono. Gwnaed y Copi Digidol hwn yn unol â thelerau Trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint, sy'n golygu eich bod yn cael:

  • Gweld a lawr lwytho copi
  • Argraffu copi

Mae'r Copi Digidol hwn ac unrhyw gopi digidol neu argraffedig a roddir ichi neu a wnaed gennych yn ôl telerau'r Drwydded hon i'w ddefnyddio yng nghyd-destun y modiwl hwn neu'r cwrs astudio hwn. Cewch gadw'r copïau hyn ar ddiwedd y cwrs, ond dim ond at eich defnydd eich hun. Rhaid i bob copi (gan gynnwys copïau electronig) gynnwys yr Hysbysiad Hawlfraint hwn a rhaid iddynt gael eu dinistrio neu eu dileu os bydd y Brifysgol yn gofyn ichi wneud hynny.

Ac eithrio'r hyn sy'n dderbyniol yn ôl darpariaethau cyfraith hawlfraint, ni cheir copïo, cadw na dosbarthu (gan gynnwys dosbarthu drwy e-bost) heb ganiatâd y sawl sy'n dal yr hawlfraint.

Mae gan yr awdur (ymadrodd sy'n cynnwys arlunydd a'r sawl sy'n creu gweithiau gweledol eraill) hawliau moesol ar y gwaith ac ni chaiff staff na myfyrwyr achosi na chaniatáu i'r gwaith gael ei anffurfio, ei lurgunio na'i addasu fel arall, na'i drin mewn unrhyw fodd difrïol arall, a fyddai'n gwneud cam ag anrhydedd neu enw da'r awdur.